Poleć nas:

Teoria do wirtualnego alkomatu.

Zawarto¶ść alkoholu we krwi wyrażana jest w promilach. Najbardziej wiarygodne wyniki otrzymujemy po przebadaniu krwi w laboratorium. Mniej dokładne wyniki uzyskamy korzystaj±c z alkomatu, ponieważ alkomat mierzy zawartoś¶ć alkoholu w wydychanym powietrzu, dlatego np. po zjedzeniu cukierków z rumem badanie alkomatem wykaże, że jeste¶śmy pod wpływem alkoholu.
Kiedy nie mamy możliwoś¶ci skorzystania z dwóch powyższych możliwoś¶ci zbadania zawartoś¶ci alkoholu we krwi, możemy skorzystać z wzoru Erika Widmarka i obliczyć w przybliżeniu iloś¶ć promili.
Działanie wirtualnego alkomatu oparte jest na tymże wła¶śnie wzorze.

P=A/K*W

gdzie
P –- zawarto¶ść alkoholu we krwi w promilach,
A –- ilo¶ść czystego alkoholu wyrażona w gramach,
K –- procentowa ilo¶ść płynów ustrojowych (dla kobiet 60%, dla mężczyzn 70%),
W –- masa ciała wyrażona w kilogramach.

Najlepiej zobrazować to na przykładzie:

Mężczyzna o masie 75kg wypił 2 piwa 0,5l o zawarto¶ści alkoholu 5%.

A –- musimy policzyć ile gram czystego alkoholu znajduje się w piwie
dla 1 piwa iloś¶ć czystego alkoholu to 500ml*5%=25ml,
mililitry zamieniamy na gramy 25ml * 0,79 ml/g=19,75g
dla 2 piw A=2*19,75g, czyli nasze A=39,5g alkoholu

P=39,5 / 0,7*75
P=0,75 promila


Powyższy wzór jest bardzo uproszczony, dlatego na potrzeby wirtualnego alkomatu wzór został zmodyfikowany.
Przyjmuje się, że tkanka tłuszczowa zawiera około 10%-20% płynów ustrojowych, czyli znacznie mniej niż zastosowane we wzorze 60% dla kobiet, 70% dla mężczyzn. W zwi±zku z tym obliczana jest zawartoś¶ć płynów ustrojowych w tkance tłuszczowej oraz pozostałej masie ciała.
W tym celu obliczany jest wskaźnik BMI, czyli stosunek masy ciała wyrażonej w kilogramach do kwadratu wzrostu wyrażonego w metrach.

BMI=masa / wzrost^2

Prawidłowa warto¶ść wskaĽźnika mieś¶ci się w przedziale 18,5 -– 24,99. Jeżeli wskaĽźnik jest większy niż 24,99 to obliczana jest masa prawidłowa i masa nadwagi.
Zobaczmy zatem jak to będzie wygl±dać na przykładzie:

Kobieta waży 75kg i ma 165cm wzrostu. Wypiła 1 piwo 500ml o zawartoś¶ci alkoholu 5%.
BMI=75kg / 1,65^2
BMI=27,55
Masa nadwagi:
Z tego samego wzoru obliczamy teraz masę dla BMI=27,55-24,99
2,56=x /1,65^2
x=6,97kg

Masa prawidłowa: 75kg-6,97kg=68,03kg

Obliczamy zawartoś¶ć płynów ustrojowych:
60% * 68,03kg + 20% * 6,97kg = 40,82 + 1,39 = 42,21kg
Korzystamy z wcześ¶niej poznanego wzoru Widmarka:
P=19,75g / 42,21kg
P=0,47 promila

A jaki wynik otrzymamy, gdy nie uwzględnimy wskaźĽnika BMI?
P=19,75g / 0,7*75kg
P=0,38 promila
Różnica jest 0,1 promila.


Jak szybko alkohol zostanie wydalony z naszego organizmu?
Każdy organizm jest inny, dlatego to jak szybko się upijemy i jak szybko wytrzeĽźwiejemy zależy od bardzo wielu czynników np. samopoczucie, picie na pusty lub pełny żoł±dek, nasze zdrowie. Nawet gdyby¶śmy wykonywali testy empiryczne, czyli dokonywali pomiarów zawartoś¶ci alkoholu podczas picia i okre¶ślili dla siebie wskaźĽniki prędkoś¶ci wchłaniania i prędko¶ści wydalania alkoholu, to mogłoby się okazać, że za każdym razem byłyby one inne. Możemy jednak dokonać obliczeń teoretycznych.

Dla naszego wirtualnego alkomatu jest przyjęte, że czas wchłaniania alkoholu jest różny w zależnoś¶ci od stanu naszego żoł±dka.
Jeżeli piliś¶my na pusty żoł±dek to alkohol zostanie wchłonięty 0,5 godziny po zakończeniu picia.
Jeżeli piliś¶my na w połowie pełny żoł±dek to alkohol zostanie wchłonięty 1,5 godziny po zakończeniu picia.
Jeżeli piliś¶my na pełny żoł±dek to alkohol zostanie wchłonięty 2,5 godziny po zakończeniu picia.


Tak naprawdę jest tutaj celowo zastosowana pewna nieścisło¶ść, polegaj±ca na tym, że algorytm oblicza czas wchłaniania dopiero po zakończeniu picia. Oznaczałoby to, że cały czas pijemy i się nie upijamy, dopiero gdy skończyli¶śmy pić cały alkohol jest wchłaniany. Tak jednak nie jest, ale ta modyfikacja daje nam jeszcze większ± pewno¶ść, że cały alkohol został wydalony o godzinie obliczonej przez wirtualny alkomat.

Od momentu gdy cały alkohol zostanie wchłonięty zaczynamy go wydalać z organizmu. Przyjmuje się, że kobieta wydala 8-10 gram, a mężczyzna 10-12 gram czystego alkoholu w ci±gu godziny.

Objawy występuj±ce w zależnoś¶ci od stężenia alkoholu we krwi.

0,3 - 0,5 (promili) Upo¶śledzenie koordynacji ruchowo - wzrokowej, zaburzenia równowagi, euforia i obniżenie krytycyzmu.
0,5 -0,7 (promili) Zaburzenia sprawnoś¶ci ruchowej, nadmierna pobudliwoś¶ć i gadatliwo¶ść, obniżenie samokontroli oraz błędna ocena własnych możliwoś¶ci, które często prowadz± do fałszywej oceny sytuacji przez kierowcę.
0,7 - 2,0 (promili) Zaburzenia równowagi, sprawności, koordynacji ruchowej, błędy w logicznym my¶śleniu, wadliwe wyci±ganie wniosków, opóĽźnienie czasu reakcji, wyraĽźna drażliwo¶ść, zachowanie agresywne, wzrost ci¶śnienia krwi, przyspieszona akcja serca.
2,0 - 3,0 (promili) Zaburzenia mowy i równowagi, wzmożona sennoś¶ć, znacznie obniżona zdolno¶ść do kontroli własnych zachowań.
3,0 - 4,0 (promili) Spadek ciś¶nienia krwi, obniżenie ciepłoty ciała, zanik odruchów fizjologicznych, zaburzenia świadomoś¶ci prowadz±ce do ś¶pi±czki.
Ponad 4,0 (promili) Stan poważnego zagrożenia życia.